Drevenákrajina.cz

Jarní proměna interiéru


Podmínky soutěže "Jarní proměna interiéru"


§ 1 Obecná ustanovení


1.1 Organizátorem soutěže je KATMANDU Paweł Kozik Spółka Komandytowo ‐ Akcyjna. Dále jen
"organizátor soutěže" nebo "organizátor".
Tento subjekt sponzoruje ceny pro vítěze.
1.2 Soutěž probíhá od 07.04.2023 (po zveřejnění soutěžního příspěvku) na profilu @drvenakrajina.cz na Instagramu (dále jen "Profil") Soutěž probíhá do 14.04.2023 do konce dne. V úterý 18.04.2023 budou vyhlášeni výherci.
1.3 Místem konání soutěže je Česká republika.
1.4 Tyto podmínky stanovují podmínky, za kterých probíhá profilová soutěž. Organizátor prohlašuje, že soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, řízena ani spojena se subjekty, které vlastní službu Instagram. Pořadatel se zavazuje, že zbaví vlastníka služby Instagram veškeré odpovědnosti v souvislosti s těmito soutěžemi, zejména odpovědnosti vůči účastníkům.
1.5 Definice: Pojmy použité v těchto podmínkách znamenají:
Jednací řád ‐ tento jednací řád;
Soutěž ‐ soutěž popsaná v těchto podmínkách;
Účastník soutěže ‐ uživatel, který se účastní soutěže; uživatel ‐ osoba, která má účet na Instagramu a používá profil (prohlíží si obsah zveřejněný na tomto profilu, přidává komentáře atd.).


§ 2 Pravidla účasti v soutěži


2.1 Účastníky Soutěže mohou být pouze zletilí Uživatelé, kteří mají ke dni vstupu do Soutěže trvalé bydliště v České republice.
2.2 V případě nezletilých osob, které se účastní soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo vydat výhru po obdržení písemného souhlasu jejich zákonných zástupců/rodičů, doručeného pořadateli nejpozději v den převzetí výhry, a to ve dvou originálních vyhotoveních.
2.3 Účastníky soutěže nemohou být zaměstnanci a zástupci organizátora soutěže a jejich rodinní příslušníci do druhého stupně příbuzenství a další subjekty, které se přímo podílejí na přípravě a průběhu soutěže z pověření organizátora.
2.4 Uživatelé, kteří splňují výše uvedené podmínky, se mohou soutěže zúčastnit přidáním komentáře na svůj profil pod soutěžní příspěvek (podle bodu 3.1 pravidel).
2.5 Soutěže se lze zúčastnit pouze jednou. Jedna osoba se může Soutěže zúčastnit pouze z jednoho účtu na Instagramu. V případě, že tatáž osoba učiní více než jeden příspěvek do Soutěže, bude brán v úvahu pouze první příspěvek.
2.6 Soutěže se můžete účastnit pouze osobně, tj. není dovoleno vytvářet účet nebo podávat soutěžní příspěvky jménem třetích osob.
2.7 Účast v soutěži znamená souhlas s pravidly soutěže uvedenými v těchto pravidlech.
2.8 Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášky do soutěže, které mu nebyly doručeny včas z důvodů, které nemůže ovlivnit, mimo jiné včetně výpadku internetového připojení nebo systému účastníka soutěže.
2.9. V soutěžním příspěvku budou vybráni 3 výherci. Výhry v soutěži jsou:
1 x dubový stůl z kolekce Orbetello, kód produktu 3SORB58,
1 x věšák na klíče/oděv z dubového masivu, kód produktu 2SGIA24,
1 x voucher v hodnotě 1 000 Kč k uplatnění na drevenakrajina.cz.


§ 3 Pravidla pro udělování cen v soutěži


3.1 Úkolem každého účastníka soutěže bude zveřejnit na Instagramu komentář, který bude reagovat na soutěžní úkol.
3.2 Ze zaslaných příspěvků, tj. komentářů s odpovědí na soutěžní otázku, určí dvoučlenná komise 3 vítězné komentáře, které se vyznačují největší kreativitou.
3.3 Organizátor si vyhrazuje právo odstranit z profilu a nezařadit do soutěže odpověď, která porušuje příslušná ustanovení zákona nebo ustanovení těchto Pravidel, dobré mravy nebo práva či zájmy třetích osob. Odmítnutí účasti v Soutěži nebo odstranění podle předchozí věty se rovná vyloučení Účastníka Soutěže ze Soutěže pořádané Organizátorem.
3.4 Účastník soutěže se zavazuje dodržovat právní předpisy platné v České republice, společenské a morální normy, ustanovení těchto Pravidel a pravidla společenského soužití, zejména nezasílat do soutěže odpovědi, které:
jsou urážlivé;
výzva k agresi;
urážet třetí strany;
obsahují informace, které obviňují jiné osoby z neprokázaných obvinění;
urážet jiné národnosti, náboženství a lidské rasy;
jsou vulgární nebo obsahují vulgární výrazy;
přispívat k porušování autorských práv;
propagovat užívání omamných látek nebo nepovolených léků;
podporovat nadměrnou konzumaci alkoholu;
obsahovat odkazy na webové stránky, které jsou v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy;
obsahovat osobní údaje, kontaktní údaje nebo e‐mailové adresy jiných osob než účastníka, který se účastní soutěže;
obsahující komerční obsah (reklamu);
jsou v souvislosti s informacemi o úmrtí veřejné nebo soukromé osoby nevhodné;
jinak porušovat právní předpisy, společenské nebo morální normy nebo jednací řád.
3.5 Organizátor si vyhrazuje právo odstranit a nezařadit do soutěže odpovědi, jejichž autoři:
(a) nejednají svým jménem, ale prostřednictvím třetích osob,
(b) pracují s fiktivními účty/profily na Instagramu;
(c) vytvářejí fiktivní účty/profily na Instagramu;
(d) porušují podmínky služby Instagram,
Organizátor bude rovněž oprávněn zveřejnit obsah odpovědí na svých webových stránkách a profilech na sociálních sítích.
3.6 Kritériem pro určení vítěze je předložení nejzajímavější odpovědi. Hodnocení soutěžních odpovědí provede soutěžní komise jmenovaná pořadatelem, složená ze zástupců pořadatele.
3.7 Na správný průběh soutěže dohlíží výběrová komise složená ze dvou zástupců pořadatele. O činnosti komise bude sepsán protokol, v němž budou uvedeni vítězové soutěže a jim udělené ceny.
3.8 Výhry v soutěži uvedené v odst. 2.9. výše nelze vyměnit za jejich ekvivalent v penězích nebo jiný druh výhry, výhry budou předány nejpozději do jednoho měsíce od vyhlášení výherce.
3.9 Výherce soutěže nesmí převést právo na výhru na třetí osobu.


§ 4 Vyhlášení výsledků a rozdělení cen v soutěži


4.1 Informace o výsledcích soutěže budou zveřejněny formou příspěvku na Instagramu pořadatele dne 18.04.2023.
4.2 Pro získání výhry musí výherce poskytnout následující údaje: jméno, příjmení, adresu bydliště s PSČ.
4.3 Uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů (jméno, příjmení a adresa bydliště) bude v případě výhry důvodem k odmítnutí předání výhry účastníkovi.


§ 5 Závěrečná ustanovení


5.1 Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Drevenakrajina.cz
5.2 Tyto podmínky jsou jediným dokumentem, který definuje pravidla soutěže. Veškeré propagační a reklamní materiály mají pouze informativní charakter.
5.3 Veškeré spory vzniklé v souvislosti s plněním povinností týkajících se soutěže budou řešeny příslušným soudem podle platných právních předpisů.

Stáhněte si PDF

nahoru
Sklep jest w trybie podglądu
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium