Drevenákrajina.cz

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu - www.drevenakrajina.cz

I.  Obecná ustanovení

 1. Tato pravidla definují obecné obchodní podmínky, způsob poskytování elektronických služeb a prodeje prováděného prostřednictvím internetového obchodu www.drevenakrajina.cz KATMANDU PAWEŁ KOZIK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, se sídlem v Proszówkách, Proszówki 495, 32-700 Proszówki, zapsaná u Okresního soudu pro Krakóv Śródmieście v Krakově, XII Hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku, KRS 0000960494, NIP 6793089385, REGON 122782123, BDO 000271793, se základním kapitálem ve výši: 50 000,00 PLN, zaplacená v plné výši, zastoupená komplementářem Pawlem Kozikem, oprávněným zastupovat sám sebe, dále jen "prodávající".
 2. Kontakt s prodávajícím probíhá prostřednictvím:
  • e-mailová adresa: info@drevenakrajina.cz;
  • na telefonním čísle: +420 737 471 640
  • chat je k dispozici na webových stránkách obchodu.
 1. Tato nařízení jsou průběžně k dispozici na internetových stránkách www.drevenakrajina.cz způsobem, který umožňuje kdykoli získat, reprodukovat a zaznamenat jeho obsah vytištěním nebo uložením na nosič.
 2. Prodávající upozorňuje, že využívání služeb poskytovaných elektronicky může být pro každého uživatele internetu spojeno s riziky spočívajícími v možnosti zavlečení škodlivého softwaru do informačního a komunikačního systému klienta a získání a modifikace jeho dat neoprávněnými osobami. Aby se předešlo riziku těchto hrozeb, měl by výše uvedený zákazník používat vhodná technická opatření k minimalizaci jejich výskytu, zejména antivirový software a firewall.

II.  Definice

Pojmy používanými v tomto řádu se rozumí:

 1. Pracovní dny – jedná se o dny od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků;
 2. Zákazník – fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, podnikající fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou, jíž zvláštní předpisy přiznávají způsobilost k právním úkonům, která v Internetovém obchodě učiní Objednávku nebo využije jiné Služby dostupné v Internetovém obchodě;
 3. Občanský zákoník – zákon ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů č. 16, položka 93 ve znění pozdějších předpisů);
 4. Účet – část internetového obchodu přidělená danému klientovi, prostřednictvím které může klient provádět určité akce v rámci internetového obchodu;
 5. Spotřebitel – Zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu článku 22[1] občanského zákoníku;
 6. Podnikatel – Klient, který je podnikatelem ve smyslu článku 43[1] občanského zákoníku;
 7. Předpisy – tento dokument;
 8. Zboží – produkt prezentovaný v internetovém obchodě, jehož popis je k dispozici u každého z prezentovaných produktů;
 9. Kupní smlouva – kupní smlouva o prodeji Zboží ve smyslu občanského zákoníku uzavřená mezi Prodávajícím a Zákazníkem;
 10. Služby – služby poskytované prodávajícím zákazníkům elektronicky ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sbírka zákonů č. 144, položka 1204, v platném znění);
 11. Zákon o právech spotřebitelů – zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů 2014, č. 827);
 12. Zákon o poskytování služeb elektronickými prostředky – Zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickými prostředky (Sbírka zákonů č.144, položka 1204 ve znění pozdějších předpisů);
 13. Objednávka – projev vůle zákazníka směřující přímo k uzavření Kupní smlouvy, ve kterém je uveden zejména druh a počet Zboží.

III.  Pravidla používání internetového obchodu

 1. Používání internetového obchodu je možné za předpokladu, že systém ICT používaný zákazníkem splňuje následující minimální technické požadavky:
  1. počítač nebo mobilní zařízení s přístupem k internetu,
  2. přístup k e-mailu,
  3. Internet Explorer verze 11 nebo novější, Firefox verze 28.0 nebo novější, Chrome verze 32 nebo novější, Opera verze 12.17 nebo novější, Safari verze 1 nebo novější,
  4. povolit v prohlížeči soubory cookies a Javascript.
 2. Používáním internetového obchodu se rozumí jakákoli činnost zákazníka, která vede k seznámení se s obsahem obchodu.
 3. Zákazník je povinen zejména:
  1. neposkytovat ani nepřenášet obsah, který je zakázán zákonem, např. obsah, který propaguje násilí, je hanlivý nebo porušuje osobnostní práva a jiná práva třetích stran,
  2. používat internetový obchod způsobem, který nenarušuje jeho provoz, zejména používáním specifického softwaru nebo zařízení,
  3. neprovádět v rámci internetového obchodu takové činnosti, jako je zasílání nebo zveřejňování nevyžádaných obchodních informací (spam),
  4. používat Internetový obchod způsobem, který nezatěžuje ostatní Zákazníky a Prodávajícího,
  5. používat jakýkoli obsah zveřejněný v rámci internetového obchodu pouze pro vlastní potřebu,
  6. používat Internetový obchod způsobem, který je v souladu s ustanoveními platných právních předpisů Polské republiky, ustanoveními těchto Pravidel a obecnými zásadami používání internetu.

IV.  Služby

 1. Prodávající umožňuje prostřednictvím internetového obchodu využívat bezplatné Služby, které poskytuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 2. Služba vedení účtu v internetovém obchodě je k dispozici po registraci. Registrace probíhá vyplněním a přijetím registračního formuláře, který je k dispozici na jedné ze stránek internetového obchodu. Smlouva o poskytování služby spočívající ve vytvoření účtu v internetovém obchodě se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká, jakmile zákazník podá žádost o výmaz účtu.
 3. Zákazník má možnost umístit v internetovém obchodě individuální a subjektivní prohlášení, která se týkají mimo jiné Zboží nebo průběhu transakcí. Přidáním svých prohlášení zákazník prohlašuje, že vlastní veškerá práva k tomuto obsahu, zejména autorská práva, práva související a práva průmyslového vlastnictví. Smlouva o poskytování služeb spočívajících ve zveřejňování názorů na Zboží v Internetovém obchodě se uzavírá na dobu určitou a zaniká okamžikem přidání názoru.
 4. Výroky by měly být upraveny jasně a srozumitelně, navíc nesmí porušovat platné zákony, včetně práv třetích stran – zejména nesmí být pomlouvačné, porušovat osobnostní práva nebo představovat jednání nekalé soutěže. Zveřejněná prohlášení jsou šířena na internetových stránkách internetového obchodu.
 5. Zadáním položky zákazník souhlasí s bezplatným užitím této položky a jejím zveřejněním prodávajícím, jakož i s vytvořením díla ve smyslu zákona o autorském právu a právech s ním souvisejících (Sb. zákonů 1994, č. 24, bod 83).
 6. Zákazník, který má účet, má po přihlášení do něj možnost přidat zboží do seznamu přání. Smlouva o poskytování služby spočívající v přidání Zboží do seznamu přání se uzavírá na dobu určitou a zaniká okamžikem vyřazení Zboží ze seznamu přání přidaného do seznamu přání nebo ukončením prohlížení ze strany Zákazníka.
 7. Prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách obchodu může zákazník zaslat své kontaktní číslo a e-mailovou adresu, aby mohl kontaktovat prodávajícího v souvislosti se zbožím prezentovaným na webových stránkách obchodu. Uživatel odešle formulář prodávajícímu výběrem tlačítka "Odeslat".
 8. Prodávající umožňuje zákazníkovi přesměrování na webové stránky poskytovatelů bankovních služeb za účelem výpočtu splátky. Smlouva o poskytování Služby spočívající v přesměrování na webové stránky umožňující výpočet splátky se uzavírá na dobu určitou a je ukončena, jakmile Zákazník použije vyhrazené tlačítko.
 9. Zákazník může kontaktovat prodávajícího prostřednictvím chatu, který je k dispozici na webových stránkách obchodu. Smlouva o poskytování služeb spočívajících ve zpřístupnění interaktivní chatovací místnosti umožňující Klientům kontaktovat Prodávajícího se uzavírá na dobu určitou a zaniká v okamžiku, kdy Klient chatovací místnost uzavře nebo opustí webové stránky Internetového obchodu.
 10. Prodávající má právo pořádat příležitostné soutěže a propagační akce, jejichž podmínky jsou vždy uvedeny na internetových stránkách obchodu. Akce v internetovém obchodě nelze kombinovat, pokud není v pravidlech dané akce uvedeno jinak.
 11. V případě, že zákazník poruší ustanovení těchto obchodních podmínek, může prodávající po předchozí neúčinné výzvě k zastavení nebo odstranění porušování a stanovení přiměřené lhůty smlouvu o poskytování služeb vypovědět se 14denní výpovědní lhůtou.
 12. HODNOCENÍ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
  12.1 Zákazník internetového obchodu má možnost dobrovolně a bezplatně vystavit hodnocení nákupů uskutečněných v internetovém obchodě.
  Předmětem hodnocení může být také recenze, fotografie nebo hodnocení výrobku zakoupeného v internetovém obchodě.
  12.2 Po uskutečnění nákupu v internetovém obchodě Prodavající zašle Zákazníkovi e-mail s žádostí o zpětnou vazbu spolu s odkazem na online formulář, který umožní jeho vystavení - online formulář umožňuje poskytnout odpovědi na otázky Prodávajícího týkající se koupě, jejího vyhodnocení, doplněné o vlastní názor spolu s fotografií zakoupeného výrobku. V případě nevystavění recenze po obdržení první výzvy k napsání hodnocení Prodávající znovu zašle pozvánku.
  12.3 Recenzi může poskytnout pouze zákazník, který nakoupil v internetovém obchodě Prodávajícího.
  12.4. Recenze zaslaná Zákazníkem jsou Prodávajícím zveřejněny v internetovém obchodě společně na vizitce TrustMate.io.
  12.5. Vystavění recenze nesmí být Zákazníkem použito k protiprávní činnosti, zejména k činnosti zakládající jednání nekalé soutěže vůči Prodávajícímu nebo jednání porušující práva osobnostní, práva duševního vlastnictví nebo jiná práva Prodávajícího nebo třetích osob.
  12.6 Recenzi lze provést pouze u výrobků skutečně zakoupených v internetovém obchodě Prodávajícího. Je zakázáno uzavírat fiktivní/předstírané kupní smlouvy za účelem poskytnutí hodnocení. Autorem recenze nemůže být Prodávající sám nebo jeho zaměstnanci bez ohledu na jejich pracovní poměr.
  12.7 Zaslanou recenzi může její autor kdykoli odstranit.

V. Postup při uzavírání kupní smlouvy

 1. Informace o Zboží uvedené na webových stránkách Obchodu, zejména jeho popis, technické a užitné parametry a ceny, představují výzvu k uzavření Smlouvy ve smyslu § 71 Občanského zákoníku.
 2. Veškeré zboží dostupné v internetovém obchodě je zcela nové a bylo legálně uvedeno na polský trh.
 3. Podmínkou pro zadání objednávky je mít aktivní e-mailový účet.
 4. V případě podání Objednávky prostřednictvím Objednávkového formuláře dostupného na webových stránkách Internetového obchodu je Objednávka podána

Zákazníkem Prodávajícímu v elektronické podobě a představuje nabídku na uzavření Kupní smlouvy na Zboží, které je předmětem Objednávky. Nabídka učiněná v elektronické podobě je pro Klienta závazná, pokud Prodávající zašle na Klientem uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o přijetí Objednávky k realizaci, které představuje prohlášení Prodávajícího o přijetí nabídky Klienta a jeho obdržením Klientem je uzavřena Kupní smlouva.

 1. Podání objednávky v internetovém obchodě telefonicky nebo zasláním elektronické zprávy probíhá v pracovní dny a v hodinách uvedených na webových stránkách internetového obchodu. Za tímto účelem by měl zákazník:
  1. v telefonickém hovoru nebo v obsahu e-mailové zprávy adresované prodávajícímu uvést název Zboží z nabídky Zboží na internetových stránkách Obchodu a jeho množství
  2. zvolit způsob doručení a způsob platby z možností doručení a platby uvedených na webových stránkách obchodu,
  3. poskytnout údaje potřebné k provedení objednávky, zejména: jméno a příjmení, bydliště a e-mailovou adresu.
 2. Informaci o celkové hodnotě Objednávky, uvedené v předchozím bodě, podává Prodávající vždy ústně po dokončení Objednávky, případně informováním e-mailem, spolu s informací, že uzavřením Kupní smlouvy vzniká Zákazníkovi povinnost zaplatit za objednané Zboží a Kupní smlouva je tímto okamžikem uzavřena.
 3. V případě Zákazníka, který je Spotřebitelem, zašle Prodávající Zákazníkovi vždy po podání Objednávky telefonicky nebo e-mailem potvrzení o podmínkách podané Objednávky.
 4. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Zákazník, který je Spotřebitelem (v reakci na potvrzení podmínek Objednávky zaslané Prodávajícím) odešle na e-mailovou adresu Prodávajícího elektronickou zprávu, ve které: akceptuje obsah zaslané Objednávky a souhlasí s jejím provedením, a akceptuje obsah Pravidel a potvrzuje přečtení pokynů k odstoupení od Smlouvy.
 5. Po uzavření Kupní smlouvy Prodávající potvrdí Zákazníkovi své podmínky zasláním na e-mailovou adresu Zákazníka nebo písemně na adresu uvedenou Zákazníkem.
 6. Kupní smlouva se uzavírá v polském jazyce a její obsah je v souladu s Nařízením.

VI.  Dodávka

 1. Dodání Zboží je omezeno na území České republiky a provádí se na adresu uvedenou Zákazníkem při zadávání Objednávky.
 2. Zákazník si může zvolit následující formy dodání objednaného Zboží:
  1. prostřednictvím kurýrní služby;
  2. osobní odběr na osobním odběrném místě prodávajícího;
 3. Prodávající na internetových stránkách Obchodu v popisu Zboží informuje Zákazníka o počtu pracovních dnů potřebných k vyřízení Objednávky a jejímu doručení, jakož i o poplatcích za doručení Zboží.
 4. Doba dodání a plnění zakázky se počítá v pracovních dnech podle bodu VII.
 5. Prodávající poskytne zákazníkovi doklad o koupi.
 6. Pokud jsou pro Zboží, na které se Objednávka vztahuje, stanoveny různé dodací lhůty, platí pro celou Objednávku nejdelší ze stanovených lhůt.

VII.  Ceny a způsoby platby

 1. Ceny Zboží jsou uvedeny v korunách Českých a zahrnují všechny složky včetně DPH, cla a dalších poplatků.
 2. Zákazník si může zvolit následující způsoby platby:
  1. bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího (v tomto případě bude zpracování Objednávky zahájeno poté, co Prodávající zašle Zákazníkovi potvrzení o přijetí Objednávky, a Objednávka bude odeslána ihned po připsání peněžních prostředků na bankovní účet Prodávajícího a dokončení Objednávky);
  2. elektronická platba (v tomto případě bude realizace Objednávky zahájena poté, co Prodávající zašle Klientovi potvrzení o přijetí Objednávky a poté, co Prodávající obdrží informaci ze systému zúčtovacího agenta, že platba byla Klientem provedena, a zásilka bude provedena bezprostředně po dokončení Objednávky);
  3. dobírka, platba dodavateli při dodání (v tomto případě bude zpracování Objednávky a její odeslání zahájeno poté, co Prodávající zašle Zákazníkovi potvrzení o přijetí Objednávky a dokončení Objednávky);
 3. Prodávající informuje zákazníka na internetových stránkách obchodu o lhůtě, ve které je zákazník povinen provést platbu za objednávku. Nezaplatí-li Zákazník ve lhůtě uvedené v předchozí větě, může Prodávající po předchozí neúčinné výzvě k zaplacení s určením přiměřené lhůty od Smlouvy odstoupit podle § 491 občanského zákoníku.

VIII.  Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Zákazník, který je spotřebitelem, může od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu příslušným prohlášením do 14 dnů. Pro dodržení této lhůty stačí zaslat prohlášení před jejím uplynutím.
 2. Zákazník může prohlášení formulovat sám nebo použít vzor prohlášení, který prodávající zpřístupní na internetových stránkách obchodu.
 3. Čtrnáctidenní lhůta začíná běžet ode dne, kdy bylo Zboží dodáno, nebo v případě

Smlouvy o poskytování služeb ode dne jejího uzavření.

 1. Po obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od Smlouvy zašle prodávající na emailovou adresu spotřebitele potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od Smlouvy.
 2. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy je vyloučeno v případě:
  1. poskytnutí služby, pokud prodávající provedl službu v plném rozsahu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před poskytnutím služby informován o tom, že po provedení služby prodávajícím ztrácí právo na odstoupení od smlouvy;
  2. Smlouva, u níž cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit a které mohou nastat před koncem lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. Smlouva, jejímž předmětem dodávky je nerekonstruované zboží vyrobené podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
  4. Zakázka, jejímž předmětem plnění je zboží podléhající rychlé zkáze nebo zboží s krátkou dobou trvanlivosti;
  5. Smlouva, jejímž předmětem plnění je Zboží dodané v uzavřeném obalu, které nelze po otevření obalu vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen;
  6. Smlouva, jejímž předmětem plnění jsou výrobky, které jsou po dodání svou povahou neoddělitelné od jiného zboží;
  7. Smlouva, jejímž předmětem plnění jsou alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření Kupní smlouvy a k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech trhu, které prodávající nemůže ovlivnit;
  8. smlouvu, ve které spotřebitel výslovně požádal, aby k němu prodávající přijel za účelem provedení neodkladné opravy nebo údržby; pokud prodávající poskytne navíc jiné služby, než které spotřebitel požadoval, nebo dodá jiné Zboží než náhradní díly nezbytné pro provedení opravy nebo údržby, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve vztahu k dodatečným službám nebo Zboží;
  9. Smlouva, jejímž předmětem plnění je zvuková nebo obrazová nahrávka nebo počítačový software dodaný v zapečetěném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen; dodávka novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném;
  10. Smlouva uzavřená ve veřejné dražbě;
  11. Smlouvy o poskytování ubytování k jiným než obytným účelům, přepravy zboží, pronájmu automobilů, stravování, služeb souvisejících s volnočasovými, zábavními, sportovními nebo kulturními akcemi, pokud je ve smlouvě uvedeno datum nebo doba poskytnutí služby;
  12. Smlouva o poskytování digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud bylo plnění zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a poté, co prodávající informoval spotřebitele o ztrátě práva odstoupit od Smlouvy.
 3. V případě odstoupení od dohody uzavřené na dálku se dohoda považuje za neuzavřenou. To, co strany poskytly, musí být vráceno v nezměněném stavu, ledaže by změna byla nezbytná pro určení povahy, vlastností a funkčnosti Zboží. Vrácení se uskuteční neprodleně, nejpozději do 14 dnů. Zakoupené Zboží se vrací na adresu Prodávajícího.
 4. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení prohlášení spotřebitele o odstoupení od Smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny jím uhrazené platby, včetně nákladů na dodání Zboží. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel, pokud spotřebitel nesouhlasí s jiným způsobem vrácení platby, přičemž tento způsob nebude pro spotřebitele spojen s žádnými náklady. Prodávající může zadržet vrácení plateb přijatých od spotřebitele až do doby, kdy obdrží věc zpět nebo kdy mu spotřebitel doručí doklad o jejím vrácení, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve, pokud prodávající nenabídl, že si věc od spotřebitele vyzvedne sám.
 5. Pokud si spotřebitel zvolil jiný způsob dodání Zboží než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený Prodávajícím, není Prodávající povinen nahradit spotřebiteli dodatečné náklady, které mu vznikly.
 6. Zákazník nese pouze přímé náklady na vrácení Zboží, pokud se Prodávající nedohodl, že tyto náklady ponese.

IX.  Výměna

 1. Prodávající poskytuje Zákazníkovi možnost výměny Zboží do 14 dnů ode dne doručení. Žádost o výměnu lze zaslat na adresu: Proszówki 495, 32-700 Proszówki.
 2. Zákazník může Zboží vyměnit za:
  1. stejný model v jiné barvě nebo velikosti,
  2. jiný model s nižší, vyšší nebo stejnou cenou.
 3. Výměna Zboží je možná pouze u Zboží, které je aktuálně dostupné na webových stránkách Prodávajícího.
 4. Pro výměnu Zboží by měl Zákazník vyplnit a podepsat formulář pro výměnu, který je k dispozici na webových stránkách Obchodu, řádně zabezpečit zásilku a přiložit doklad o koupi a potvrzení o převodu peněz na částku potřebnou k pokrytí nákladů na dopravu nového Zboží. Zboží v rámci výměny by mělo být Prodávajícímu zasláno doporučenou poštou, jejíž náklady nese Klient.
 5. Prodávající bude kontaktovat zákazníka, pokud Zboží, které má být vyměněno, již není k dispozici. Zákazník si bude moci vybrat jiné zboží nebo od výměny odstoupit. V případě odstoupení od výměny bude Zboží vráceno Klientovi na jeho náklady.
 6. V případě výměny Zboží za Zboží s nižší cenou budou peníze vráceny do 14 dnů stejným způsobem platby, který Zákazník použil při nákupu Zboží.
 7. V případě výměny Zboží za Zboží s vyšší cenou Prodávající provede výměnu Zboží po zaplacení částky rovnající se rozdílu v ceně. Pro urychlení procesu výměny může klient k zásilce přiložit potvrzení o převodu.
 8. Vyměnit lze pouze čisté zboží, které nenese stopy používání. Prodávající odmítne zákazníkovi výměnu, pokud je Zboží poškozeno.

X.  Reklamace týkající se zboží v záruce

 1. Prodávající se zavazuje dodat Zboží bez vad.
 2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, který je spotřebitelem, ze záruky za vady podle zásad uvedených v § 556 - 576 občanského zákoníku. Ve vztahu k zákazníkům, kteří jsou podnikateli, je záruka vyloučena.
 3. Stížnosti vyplývající z porušení práv Zákazníka zaručených zákonem nebo těmito Obchodními podmínkami je třeba zasílat na adresu KATMANDU PAWEŁ KOZIK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Proszówki 495, 32-700 Proszówki, na emailovou adresu: info@drevenakrajina.cz, telefonní číslo +420 737 471 640.
 4. Pro posouzení reklamace je zákazník povinen zaslat nebo doručit reklamované zboží a pokud možno přiložit doklad o koupi. Zboží bude dodáno nebo zasláno na adresu uvedenou v bodě 3. 3.
 5. Prodávající se zavazuje vyřídit každou reklamaci do 30 kalendářních dnů.
 6. V případě nedostatků v reklamaci vyzve Prodávající Zákazníka k jejímu doplnění v nezbytném rozsahu, a to neprodleně, nejpozději však do 7 dnů ode dne doručení výzvy Zákazníkovi.

XI.  Stížnosti týkající se poskytování služeb elektronickými prostředky

 1. Zákazník může Prodávajícímu podávat stížnosti týkající se fungování Obchodu a používání Služeb. Stížnosti lze podávat písemně na adresu: KATMANDU PAWEŁ KOZIK SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, Proszówki 495, 32-700 Proszówki, na e-mailovou adresu: info@drevenakrajina.cz, telefonní číslo +420 737 471 640.
 2. Ve stížnosti by měl zákazník uvést své jméno, korespondenční adresu, typ a popis problému.
 3. Prodávající se zavazuje posoudit každou reklamaci do 14 dnů, a pokud to nebude možné, informovat zákazníka, kdy bude reklamace posouzena. V případě vad reklamace vyzve prodávající zákazníka k jejímu doplnění v nezbytném rozsahu do 7 dnů ode dne doručení výzvy zákazníkovi.

XII.  Záruka

 1. Na zboží se může vztahovat záruka výrobce nebo prodejce.
 2. V případě Zboží v záruce jsou informace o existenci a obsahu záruky a době, na kterou je poskytnuta, vždy uvedeny v popisu Zboží na internetových stránkách Obchodu.

XIII.  Mimosoudní řízení o stížnostech a opravných prostředcích

 1. Zákazník, který je spotřebitelem, má mimo jiné následující možnosti využití mimosoudních způsobů řešení reklamací a uplatnění nároků:
  1. je oprávněn obrátit se na stálý smírčí spotřebitelský soud při obchodní inspekci s návrhem na řešení sporu z uzavřené kupní smlouvy;
  2. je oprávněn požádat oblastního inspektora obchodní inspekce o zahájení mediačního řízení za účelem smírného ukončení sporu mezi Zákazníkem a Prodávajícím;
  3. může získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi zákazníkem a prodávajícím, a to i s využitím bezplatné pomoci okresního (městského) advokáta spotřebitelů nebo společenské organizace, k jejímž zákonným úkolům patří ochrana spotřebitelů (např. Svaz spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů). Poradenství poskytuje Federace spotřebitelů na bezplatné spotřebitelské lince 800 007 707 a polské sdružení spotřebitelů na e-mailové adrese porady@dlakonsumentow.pl;
  4. podat stížnost prostřednictvím online platformy EU pro řešení sporů, která je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIV.  Ochrana osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté zákazníky shromažďuje a zpracovává prodávající v souladu s platnými právními předpisy a zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na webových stránkách obchodu.

XV.  Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá práva k On-line obchodu, včetně majetkových autorských práv, práv duševního vlastnictví k jeho názvu, internetové doméně, webové stránce On-line obchodu, jakož i k formulářům, logům, náleží Prodávajícímu a jejich užití je možné pouze způsobem stanoveným a v souladu s Obchodními podmínkami.
 2. Ustanovení obsažená v tomto řádu týkající se spotřebitele, odstoupení od smlouvy a reklamace se vztahují na fyzickou osobu, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá profesionální charakter, zejména vyplývající z předmětu její podnikatelské činnosti zpřístupněného na základě ustanovení o Centrálním registru a informacích o podnikatelské činnosti. Ustanovení o mimosoudním vyřizování stížností a uplatňování nároků se nepoužijí.
 3. Řešení případných sporů vzniklých mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který je Spotřebitelem, podléhá příslušným soudům v souladu s ustanoveními příslušných ustanovení občanského soudního řádu.
 4. Řešení případných sporů vzniklých mezi prodávajícím a zákazníkem, který je podnikatelem, je příslušné soudu příslušnému podle sídla prodávajícího.
 5. Ve věcech neupravených těmito obchodními podmínkami se použijí ustanovení občanského zákoníku, ustanovení zákona o poskytování elektronických služeb, ustanovení zákona o právech spotřebitelů a další příslušná ustanovení polského práva.
 6. Každý zákazník bude informován o všech změnách těchto obchodních podmínek prostřednictvím informací na domovské stránce internetového obchodu, včetně shrnutí změn a data, kdy nabývají účinnosti. Zákazníci, kteří mají účet, budou o změnách informováni dodatečně spolu s jejich shrnutím na jimi uvedenou e-mailovou adresu. Datum účinnosti změn nesmí být kratší než 14 dní od data jejich zveřejnění. Pokud zákazník, který má zákaznický účet, nesouhlasí s novým obsahem obchodních podmínek, je povinen o této skutečnosti informovat prodávajícího do 14 dnů ode dne informování o změně obchodních podmínek. Oznámení prodávajícímu o nesouhlasu s novým obsahem obchodních podmínek má za následek ukončení smlouvy.

 

Formuláře ke stažení:

Formular pro odstoupeni od smlouvy

Formulář pro reklamaci zboží

nahoru
Sklep jest w trybie podglądu
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium